ပင္ရင္း

အေဆာင္(၁၆)၊အခန္း(၅/၆)၊ေက်ာက္စိမ္း(၇)လမ္း၊

ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း၊ပြဲရံုတန္း၊အင္စိန္ျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

Email : fshtunhtun@gmail.com

Website : www.fivestarpipes.com.mm

Facebook : www.facebook.com/fivestarpipes

Mobile : 09-793311737, 09-793644565,

: 09-5011737,09-785011737

: 09-793641455

Tel : 01-644565,641455,641093

Pipe 1